شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده (نوبت دوم) تاریخ /27/دیماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 9509987610700084 که طی آن محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 389/227/727/1ريال بابت محکوم به که پس از کارشناسی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود .
موضوع مزایده :
1- خودرو پژو 206 مدل 1385 که سپرها آثار برخورد دارد بدنه آثار برخورد داشته موتور آماده به کار نبوده درصد استهلاک 60 درصد حسب اعلام نظر کارشناسی رسمی خودرو فوق بدون احتساب مبلغ پارکینگ به مبلغ 000/400/85ريال  و خلافی ماشین به مبلغ 000/900/20ريال و بیمه به مبلغ 000/100/13ريال مبلغ 000/000/500ريال کارشناسی و ارزیابی گردیده است. ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
2- خودرو وانت مزدا مدل 1389 آثار برخورد داشته موتور آماده به کار نبوده درصد استهلاک 50درصد حسب اعلام نظر کارشناس رسمی خودرو فوق بدون احتساب مبلغ پارکینگ به مبلغ 000/600/129ريال و خلافی ماشین به مبلغ 000/600/2ريال و بیمه به مبلغ 000/300/22ريال مبلغ 000/000/750ريال کارشناسی و ارزیابی گردیده است. ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
 3- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
4-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
5- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 220100004062012907685962 IR نسیم بانک مرکزی  تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
6- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
7- مزایده در روز سه شنبه ساعت 13 ظهر مورخ 14/11/99 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
8-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس  - پرویز روح الامینی   203489

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها