شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /9/اسفندماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی شماره 980206 اجرایی دعوی حسن مینابیان بطرفیت کوروش کامیاب که 400 دست کت و شلوار معرفی شده توسط محکوم علیه توقیف و در راستای اجرای حکم صادره ملک موصوف پس از کارشناسی، به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده:
چهارصد دست کت و شلوار مردانه مارکها و سایزهای مختلف با تنوع دوخت در نوع یقه و همچنین پارچه ولیکن پارچه خارجی و از نظر کیفیت معمولی و برخی متوسط در دوخت کت و شلوار می باشند.
ارزیابی:
با توجه به نوع و دوخت و مدل کت و شلوارهای مشاهده شده ارزش پایه مزایده و با حراج 400 دست کت و شلوار به شرح ذیل اعلام می گردد:
کت و شلوار مردانه 400 دست ارزش واحد 000/200/4 ریال و ارزش کلی 000/000/680/1 ریال تعیین می گردد که به عنوان قیمت پایه مزایده می باشد که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 13 ظهر مورخ 25/12/99 در محل اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند. 204981

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها