آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمیبرابر رای شماره 139960323055000122 مورخ 04/10/1399 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بندرلنگه تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای یوسف مقیمی فرزند ابراهیم بشماره شناسنامه 182 صادره از بندرلنگه شش دانگ یکباب انبار به مساحت 20/281 ( دویست و هشتاد و یک متر و بیست دسی متر مربع ) در قسمتی از پلاک 0 فرعی از 2848 اصلی واقع در کوی سبعه ای بخش 24 حوزه ثبت ملک بندرلنگه خریداری از مالکین رسمی آقای عبدالرحیم انصاری و بانوان امهانی و فاطمه گل  انصاری و خانم عایشه احمدی اوزی  محرز گردیده است . لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول : 09/12/1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 24/12/1399
رئیس ثبت اسناد و املاک - صادق خواجه بهرامی
204989         137 م /الف

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها