مزایده( نوبت اول) شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس شعبه سوم  اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی کلاسه 140040920000851060 و اجرائیه  شماره  140040420000116250 محکوم علیهم ورثه مرحوم علی تیما فرزند محمد محکوم به پرداخت تعداد هفتاد و دو عدد سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و  خسارت دادرسی به میزان 000/720 ریال در حق محکوم له خانم روحیه جادی فرزند محمد  گردیده است که در راستای اجرای حکم  یکدستگاه خودرو پژو از مرحوم علی تیما  توقیفی در پارکینگ یاسر  به شرح ذیل از طریق  مزایده بفروش میرسد : 
موضوع مزایده :
یکدستگاه خودرو سواری پژو به شماره انتظامی 781 ص 91 ایران 84 ، رنگ : نقره ای ، مدل : 1396 ، شماره موتور : 139689 ، شماره شاسی : 016435 ، نوع : سواری ، نوع سوخت : دوگانه
وضعیت ظاهری وفنی خودرو (در زمان بازدید)
وضعیت موتور : سالم ** وضعیت شاسی : سالم ** وضعیت اتاق وبدنه : سالم ** وضعیت ظاهری داخلی اتاق : سالم ** تجهیزات ظاهری داخلی اتاق : سالم ** وضعیت ظاهری چرخها : سالم ** وضعیت ظاهری سیستم برقی : سالم ** وضعیت ظاهری گیربکس : سالم ** وضعیت ظاهری دیفرانسیل : سالم **
برابر بازدید صورت گرفته از سواری پژو 405 دوگانه سوز با مشخصات فوق در پارکینگ یاسر ، وسیله نقلیه از حیث ظاهری فاقد عیب ونقص بوده وعلی رغم خاموش بودن موتور در زمان بازدید با توجه به کارکرد و وضعیت ظاهری موتور در حد سالم بنظر می رسید توضیح اینکه ارزیابی قیمت پایه خودرو با احتساب هزینه های جانبی شامل مبلغ خلافی 000/641/13 ریال ، مالیات نقل وانتقال 000/000/7 ریال ، هزینه های رسیدگی قضایی و کارشناسی مبلغ 000/500/6 ریال وهزینه پارکینگ خودرو از تاریخ 08/01/1401 با احتساب 27 روز تا مورخ 04/02/1401 به مبلغ 000/160/2 ریال به قیمت 000/300/029/2 ریال معادل دویست و دومیلیون ونهصد و سی هزار تومان اعلام میگردد.
ارزش اعلامی فوق الذکر بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته میشود.
* فروش نقدی است وحداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
*کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
*- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی  بحساب    220100004062012907685962  IR   نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
* اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 9صبح روز چهارشنبه مورخ 11/03/1401 در محل دفتر شعبه  سوم  اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه اجرای احکام حقوقی شعبه سوم   دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها