آگهی انحصار وراثت مرحومه طیبه حیدریبه استناد پرونده کلاسه 140140920000399282 مرحومه طیبه حیدری فرزند جعفر به شماره ملی 3470155178 به علت حادثه ترافیکی در اقامتگاه خود شهر سرگز احمدی دارفانی را وداع نموده و ورثه حین الفوت آن شادروان عبارتند از:
1-جعفر حیدری پوری فرنزد غلامحسین و بانو به شماره ملی 3479805124 پدر متوفی
2 - معصومه حمزه پور احمدی فرزند علی و زهرا به شماره ملی 3479675107 مادر متوفی
3 - حجت حمزه پور فرزند محمود به شماره ملی 3380349623 همسر متوفی
4 - امیرعلی حمزه پور فرزند حجت به شماره ملی 3382739011 فرزند متوفی
5- امیرحسام حمزه پور فرزند حجت به شماره ملی 3383062783 فرزند متوفی
و متذکر گردیده که متوفی در حین الفوت ورثه دیگری نداشته و ندارد علیهذا بدینوسیله آگهی در روزنامه رسمی در یک نوبت انتشار اعلام می گردد. 
چنانچه هر شخص یا اشخاص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی از تاریخ آگهی منتشره هرگونه وصیتنامه رسمی یا غیر رسمی از آن مرحوم دارد ظرف مدت ده روز از تاریخ آگهی منتشره به شورای حل اختلاف شهر سرگز احمدی مراجعه و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت برای متقاضی صادر خواهد شد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها