آگهی مزایده( نوبت اول) شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباسشعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی کلاسه140040920000757920 و شماره دادنامه 140040390001758686 محکوم علیه آقای ذوالفقار ابول پور همائی 500 عدد سکه تمام بهار طرح جدید و هزینه سفر مفرده و خسارت دادرسی در حق محکوم له خانم زینت ابول پور همائی گردیده است که در راستای ملک واقع در سیاهو روستای هماگ پایین به نشانی محله بیلر کوچه روبروی ضلع غربی مدرسه انتهای کوچه جنب منزل احمد ابول پور از محکوم علیه توقیف و به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
مشخصات ثبتی:محل ملک مورد نظر دارای حیاط سنگ فرش، دورین مداربسته، دیوارکشی با درب ماشین رو، استخر، سایه بان مجاور استخر، ساختمان به مساحت حدود 120 متر مربع با نمای سنگ دارای کف سرامیک و کابینت ام دی اف، کولر پنجره ای، کابینت ام دی اف می باشد. شایان ذکر است در زمان مراجعه مشاهده گردید که بین حیاط با عرصه ای که در آن درختان مختلف کاشته شده دیواری با بلوک و گچ اجرا شده است که چنین به نظر می رسد دیوار مذکور اخیرا احداث گردیده است و آثار مصالح ساختمانی دیوار و خیس بودن گچ در محل مشاهده گردید.
مدارک ابرازی: 
1 - تصویر استشهادیه محلی که ذیل آن توسط تعدادی از اشخاص امضا گردیده است. در این استشهادیه از سوی افراد امضا کننده اعلام گردیده: که در کمال صحت عقل و با در نظر گرفتن خداوند متعال شهادت می دهیم که آقای ذوالفقار ابولپور همائی فرزند مرحوم محمد در یک واحد مسکونی در روستای هماگ پایین می باشد و به همراه خواهران که سرپرست آنها هم می باشد در آنجا زندگی می کنند و فاقد هرگونه منزل مسکونی می باشد. لذا مراتب طی صورتجلسه تنظیمی به امضای کلیه شاهدین واصل گردید. 
ذیل تصویر استشهادیه با مهری با عنوان دهیاری روستای هماگ پایین ممهور گردیده است .
2 - تصویر نامه به شماره 38 مورخ 24/02/1401 در این نامه  که ذیل آن نام آقای علی ابولپور همائی که به عنوان دهیار روستای هماگ پایین درج گردیده است که در این نامه ذکر شده : با سلام و احترام به استحضار می رساند منزل مسکونی واقع در روستای هماگ پایین از توابع دهستان سیاهو بخش مرکزی به نشانی محله بیلر کوچه روبروی ضلع غربی مدرسه انتهای کوچه به همجواری منزل احمد ابوالپور و خورشید ابولپور به مالکیت ذوالفقار ابولپور همائی به کد ملی  3380274593 در طرح هادی این روستا قرار دارد و مورد تائید دهیاری می باشد.
 مدارک ابرازی مشارالیها:
1- تصویر کروکی 
2 - تصویر دو فقره قبض برق به شماره اشتراک 35074198 که به نام ذوالفقار ابوالپور همائی در آن مشاهده می گردد.
3 - تصویر صورتجلسه مورخ 08/09/1400 پاسگاه سیاهو مبنی بر تحقیقات نامحسوس از ملک 
4- تصویر نامه شماره 180/9071/1401 مورخ 29/02/1401 فرماندهی پاسگاه انتظامی سیاهو به انضمام تصویر پیوست آن در پاسخ به نامه شماره 140140990001443415 شعبه محترم سوم اجرا درخصوص بررسی نمودن دارا بودن ملک مسکونی یا ویلا باغ محکوم علیه و نیز دیوارکشی یا ساخت و ساز جدید
5- تصویر نامه شماره ص/1-4637/1401/32 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه شماره 140140990001595132 شعبه محترم سوم اجرا درخصوص استعلام مراتب کاربری ملک
6- چندین فقره تصویر از محل مورد دعوی
نظریه کارشناسی:
با عنایت به موقعیت، مساحت و در نظر گرفتن سایر پارامترهای کارشناسی و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و رهنی و نداشتن احتمال هرگونه مغایرت های مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هرگونه منعی از جهات قانونی، حقیقی و شرعی جهت معامله و عدم دیون و بدهی های احتمالی بابت مالیات و عوارض وجرائم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر بدهی های مشابه و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملک بلامعارض باشد و صرف نظر از ادعاهای طرفین که جنبه حکمی دارد، ارزش پایه ملک و مستحدثات و انشعاب و درخت جمعا به مبلغ 000/000/728/9 ریال جهت انجام مزایده برآورد و اعلام می گردد.  
بنابر استعلام صورت گرفته از بنیاد مسکن فاقد سابقه ثبتی می باشد ملک در اجاره نیست مشاع نمی باشد اشخاصی نسبت به این ملک حقوقی ندارند.
قیمتی که مزایده شروع می شود 000/000/728/9 ریال می باشد.
مساحت عرصه 728 مترمربع که زمین مورد نظر به میزان 316 مترمربع در داخل طرح هادی و اراضی تملکی بنیاد بوده که قابلیت واگذاری در صورت واجدالشرایط بودن را دارد الباقی به مساحت 412 مترمربع خارج از صرح هادی مصوب روستا و در ید بنیاد مسکن بوده که قابلیت واگذاری از این بنیاد را ندارد.
ارزش اعیان ها و مستحدثات: شامل خانه و محوطه سازی و دیوارکشی و استخر و سایه بان جمعا به مبلغ 000/000/430/9 ریال
ارزش عرصه داخل محدوده طرح هادی روستا با کاربری مسکونی 000/000/950 ریال
ارزش عرصه خارج از محدوده طرح هادی روستا 000/000/620 ریال
ارزش درختان موجود در یک باغچه واقع در منزل مسکونی 
نارنگی تعداد 26 قیمت واحد 000/000/7 ریال جمع 000/000/182 ریال
انجیر تعداد 6 قیمت واحد 000/000/4 ریال جمع 000/000/24 ریال
گواوا تعداد 6 قیمت واحد 000/000/4 ریال جمع 000/000/24 ریال
انار تعداد 6 قیمت واحد 000/000/3 ریال جمع 000/000/18 ریال
انبه تعداد 1 قیمت واحد 000/000/5 ریال جمع 000/000/5 ریال
گلابی تعداد 1 قیمت واحد 000/000/2 ریال جمع 000/000/2 ریال
زردآلو تعداد 1 قیمت واحد 000/000/2 ریال جمع 000/000/2 ریال
لیموترش تعداد 3 قیمت واحد 000/000/6 ریال جمع 000/000/18 ریال
کنار تعداد 1 قیمت واحد 000/000/3 ریال جمع 000/000/3 ریال
انگور تعداد 5 قیمت واحد 000/000/4 ریال جمع 000/000/20 ریال
ارزش درختان موجود در ملک معرفی شده 000/000/298 ریال معادل بیست و نه میلیون تومان می باشد.ضمنا مزایده صرفا جهت اعیانی می باشد.
1- فروش نقدی است . و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت9صبح مورخ 18/07/1401 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

داخلی 2 داخلی 3

پربیننده‌ترین‌ها

آخرین خبرها