آگهی مزایده( مرحله اول)آگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آبادآگهی مزایده مرحله اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9109987644100141 صادره از شعبه اول حقوقی شهرستان حاجی آباد، 1- تعدادی آهن آلات زنگ زده به شرح ذیل: تیرآهن 18 تعداد 4 عدد 6 متری، نبشی 10 تعداد 42 عدد 6 متری، نادوان 8 تعداد 38 عدد 6 متری که جمعا به مبلغ 000/580/666 ریال ارزیابی و کارشناسی گردیده 2- کانکس کارگری به طول 6 متر با درب و پنجره های آلومینیومی و سینگ ظرفشویی که به مبلغ 000/000/160 ریال ارزیابی و کارشناسی گردید و کانکس دستشویی با سنگ توالت ایرانی بدون درب که به مبلغ 000/000/12 ریال ارزیابی و کارشناسی گردید، که موارد ذکر شده با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی در اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد با قیمت های مذکور شروع و به فروش می رسد.
1-حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید ده درصد بهاء و ارزیابی را به حساب سپرده دادگستری توریع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4- پیشنهاد دهنده باید در  پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 30/09/1401 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود.(ضمنا شرکت کنندگان به صورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند)
5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است.
7- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 01/10/1401 قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
8-در صورتی که برنده تا یک ماه از تاریخ جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء خودداری نماید و کسر احتمالی قیمت وخسارت از تجدیدنظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  اجرای احکام دادگستری حاجی آباد مراجعه نماید.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها