آگهی فقدان سند مالکیت سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه نظر به اینکه آقای احمد خطیبی فرزند محمد به شماره شناسنامه 16 صادره از حوزه بستک به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه دارای پلاک2895- اصلی واقع در کوی میرزاآباد قطعه یک بخش 19 بستک به مساحت 997 متر مربع که صفحه 125 دفتر 76 ذیل شماره 10261 به شماره سریال 133580 سری الف/85 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی منزل مفقود شده است.  
 لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز  به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی ، تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک، سند مالکیت المثنی را طبق مقرررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 
تاریخ انتشار: شنبه 08/11/1401
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها