بندرعباس غرق در آب؛ تصاویری از بارندگی 25 آبان ماه