نتایج جست‌و‌جو

  • بحران عادی شدن بحران
    مردادماه امسال برای تهیه گزارش به بیمارستان امام علی رودان رفتم. پای درد و دل پرستاران بخش کووید این بیمارستان نشستم. از کمبود نیرو، وضعیت نامناسب غذا و عقب افتادن حقوق‌شان ناراضی بودند.
  • همه خسته، مدافعان سلامت خسته‌تر!!!
    این روزها من خسته، تو خسته، همه خسته اما کادر بهداشت و درمان خسته‌تر از من و تو. قرار ما تابستان بود. تابستان گرم و جشن رفتن این ویروس لعنتی. امیدوار بودیم گرمای تابستان پوست این ویروس را بکند و برای همیشه برود پی کارش.