خبرهای اگهی ها

فراخوان پیش ثبت نام متقاضیان پروژه 10 هزار واحد مسکونی شهــر فردا (بندرعباس)
1- برگزار کننده فراخوان:  شرکت بازآفرینی شهری ایران 2 - کارگزار : اتاق تعاون ایران 
آگهی نوبتی سه ماهه اول ( فروردین، اردیبهشت، خرداد) سال 1400 اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک شهرستان بندرعباس و توابع
صبح ساحل آگهی نوبتی سه ماهه اول ( فروردین، اردیبهشت، خرداد) سال 1400
آگهی فقدان سند مالکیت سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه تاریخ /4/مردادماه سال /1400
صبح ساحل آگهی فقدان سند مالکیت

بیشتر