خبرهای مزایده و مناقصه

وب سایت رسمی کشتی داران ایران
تنها مرجع دریایی ساحل نشینان و دریانوردان ایران را کلیک کنید
بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان آگهی مـــز ا یـــده تاریخ /30/شهریورماه سال /1399
صبح ساحل بنیاد تعاون زندانیان هرمزگان
اجرای احکام دادگستری حاجی آباد آگهی مزایده ( مرحله اول ) تاریخ /30/شهریورماه سال /1399
صبح ساحل اجرای احکام دادگستری حاجی آباد

بیشتر