خبرهای مزایده و مناقصه

سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان آگهی مزایده عمومی تجدیدشده نوبت دوم تاریخ /21/اردیبهشت ماه سال /1400
صبح ساحل سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان
سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس آگهی مزایده عمومی تاریخ /21/اردیبهشت ماه سال /1400
صبح ساحل سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس

بیشتر