خبرهای مزایده و مناقصه

تجدید سوم آگهی مناقصه عمومی شماره 40-98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان - تاریخ 21/اسفند/1398
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه ، به شرکت های ...
آگهی مزایده شرکت نگین ترابران خلیج فارس (سهامی خاص) - تاریخ 19/اسفند/1398
شرکت نگین ترابران خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد انجام فعالیت ، یک باب رستوران ویک باب سوپرمارکت خود را واقع در شهرک حمل ونقل بندرعباس با عقد قرارداد از طریق مزایده به پیمانکار واجد شرایط....
آگهی مزایده شرکت نگین ترابران خلیج فارس (سهامی خاص) - تاریخ 19/اسفند/1398
شرکت نگین ترابران خلیج فارس (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به فروش دو دستگاه اتومبیل ملکی خود با مشخصات ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. 1- اتومبیل وانت .....

بیشتر