خبرهای مزایده و مناقصه

بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی تاریخ /19/تیرماه /1399
صبح ساحل بانک صادرات ایران مدیریت شعب استان هرمزگان
شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تاریخ /19/تیرماه /1399
صبح ساحل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‏ای استان هرمزگان آگهی مزایده اجاره شماره 05-99 تاریخ /18/تیرماه/1399
صبح ساحل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‏ای استان هرمزگان

بیشتر