خبرهای مزایده و مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان هرمزگان
اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان هرمزگان
آگهی فراخوان مزایده عمومی نوبت اول شرکت پالایش نفت بندرعباس
شرکت پالایش نفت بندرعباس
آگهی مزایده( نوبت اول)شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس
شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس

بیشتر