خبرهای یادداشت

حال بد حال خوش
روزی موسا (ع) جمجمه ای را بر تندابی دید که دور خودش می سُرید و با خودش می گفت؛ *بد نیاد از این بَتر ...* در هر چرخش و هر گذر از رادع و مانع و سنگ و چوبی همین عبارت از دهان جمجمه خارج و ساطع می شد!
حکایت همچنان باقیست!!!!
هرچه به روزهای پایانی فصل زمستان نزدیک تر می شویم ، صدای پای بهار بیشتر شنیده می شود.زمستان سپیدپوش می رود تاطبیعت به بهانه بهارجامه سبز به تن کند. نرم نرمک می رسد اینک بهار.اسفند می رود ، فروردین می آید. سال «نو» می شود و همه « نو» روز را به یک دیگر تبریک می گویند . بسیارمتفاوت خواهد بود.
روی پای خود می ایستیم
صبح ساحل

بیشتر