خبرهای یادداشت

مسکن؛ رویا یا واقعیت!!!
سال‌ها است بازار مسکن همچون بازار خودرو و ارز آشفته و غیرقابل‌مهار شده است.
یک انتصاب و بی خبری نمایندگان هرمزگان
بسیاری از انتصاب‌ها در کشور ما، فرمایشی، سفارشی، بده و بستان‌های رایج سیاسی، جناح‌بازی و ... انجام می‌شود.
ماسک اجباری قیمت ‌اختیاری!

بیشتر