خبرهای یادداشت

افرادی که برای مدیران سابق دسته‌ دسته گل می‌بردند تا امتیاز بگیرند، امروز... به وی لگد می زنند تا برائت بجویند
بعد از مراسم تودیع «رضا کمالی زرکانی» و انتصاب «اسمعیل جهانگیری» به عنوان مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد برخی از سهم خواهان رسانه ای استان که نتوانسته‌ بودند در دوره مدیرکل قبلی و در جریان زیاده خواهی ها به اهداف خود نائل شوند، اقدام به تخریب او و چاپلوسی برای مدیرکل جدید کردند.
سیل و یادآوری بحران همیشگی
وندالیسم پدیده‌ای قدیمی که امروزه استفاده تجاری به خود گرفته است
 در ادوار گذشته برخی افراد دست به تخریب اموال عمومی و بعضا آثار با ارزش می‌زدند. هدف آنها نشان دادن اعتراض خود نسبت به ناملایمات، شکست‌ها و فشارهای درونیشان بوده که ریشه روانشناسی دارد.

بیشتر