خبرهای استخدامی ها

آگهی استخدام برای چند ردیف شغلی در شرکت تولیدی معتبر
شرکت تولیدی معتبر
استخدام 5 عنوان شغلی در شرکت سوپرپایپ اینترناشنال از فارس، کرمان و هرمزگان
شرکت سوپرپایپ اینترناشنال از فارس، کرمان و هرمزگان
استخدام کارشناس کنترل پروژه در فارس و هرمزگان استخدام مدیریت طرح و توسعه پیشگام هدی
استخدام مدیریت طرح و توسعه پیشگام هدی

بیشتر