آگهی فقدان سند مالکیت سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان تاریخ /30/شهریورماه سال /1399نظر به اینکه آقای محمد آزاد فرزند عبدالناصر به شماره شناسنامه 1482 صادره از حوزه بستک به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام  داشته است که سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه 111 تفکیکی دارای پلاک 172/2248 - اصلی واقع در بستک قطعه یک بخش 19بستک به مساحت 11/75متر مربع که در صفحه 113 دفتر 110 ذیل شماره 14662 به شماره سریال 604854سری 91/ الف به نام نامبرده صادر  و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است مورد ثبت با حفظ کلیه حقوق و منافع بانک ملی شعبه بستک طی سند رهنی 15114 مورخ 2/12/1387 دفترخانه 22 بستک در رهن قرار گرفته است سپس طی سند رهنی 15815 مورخ 14/08/1393 دفترخانه 66 بستک در قبال مبلغ 771457288ريال به مدت 173 ماه در رهن بانک ملی شعبه بستک قرار گرفته است . لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند یا سند انتقال رسمی، تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود ، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک ، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار یکشنبه 30/06/1399

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها