شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده ( نوبت اول) تاریخ /6/آذرماه /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9809987610600312 بشماره بایگانی 980492 ب اجرا که طی آن محکوم علیه اسماعیل ولی زاده فرزند کوچکعلی محکوم به پرداخت مبلغ 015/978/079/1 ریال محکوم به در حق محکوم له شرکت آسان بر اورست گردیده است که با توجه به شناسایی پلاک ثبتی 1743 فرعی از 3 اصلی بخش دو شامل سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک مسکونی واقع در بندرعباس به آدرس خ دانشگاه - کوچه دانشگاه 5 به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
مشخصات موضوع مزایده و شرح بازدید :
پس از بررسی های لازم و نتیجه بازدید به عمل آمده و نظریه کارشناسی ملک مورد مزایده بصورت سه سهم مشاع از پنجاه سهم مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 275 مترمربع واقع در خ دانشگاه - کوچه دانشگاه 5 که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش سه دانگ مذکور به مبلغ 000/000/250/19 ریال ارزیابی و ارزش سه سهم مورد مزایده به مبلغ 000/000/155/1 گردیده است و به عنوان قیمت پایه مزایده اعلام می گردد.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده و صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10 % مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجراء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه مورخ 19/09/1399 ساعت 12 ظهر در محل دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی بندرعباس بصورت حضوری به عمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند  به اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس- محمودی     201998

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها