شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول تاریخ /2/بهمن ماه سال /1399شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را بر اساس قانون برگزاری مناقصات مصوب مجلس شورای اسلامی و به استناد آیین نامه راه اندازی و فعالیت سامانه تدارکات دولت، مصوب هیات محترم وزیران از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .

زمانبندی مناقصه :
 از كلیه مناقصه گرانی كه واجد شرایط فوق می باشند دعوت می گردد نسبت به تهیه اسناد و شرکت در مناقصه، در موعد مقرربه شرح ذیل اقدام نمایند.
الف- تهیه اسناد مناقصه : از تاریخ 04/11/1399 لغایت 09/11/1399 تا ساعت 19:00
ب- بارگذاری اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد : حداكثر تا روز شنبه تاریخ 25/11/1399  ساعت 14:00
* ارسال پاكت الف بصورت حضوری(مهر و لاك شده )حداكثر تا روز شنبه تاریخ  25/11/99 راس ساعت 14:00می باشد.
پ- بازگشایی پاكات ارزیابی و  (الف و ب و ج) : روز دو شنبه تاریخ 27/11/99به ترتیب ردیف ها راس ساعت 09:00 و 10:00
ث-محل خرید و بازگشایی پاکات مناقصه : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
ج- پاکت  الف : پاکت (الف) هم در سامانه ستاد بارگذاری و هم بصورت حضوری (مهر و لاک شده)تحویل دستگاه مناقصه گزار  به آدرس بندرعباس – سه راهی فرودگاه- بلوار علی ابن ابیطالب-روبروی هنرستان شهید رجایی- دبیر خانه شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان – تلفن: 33665351-076 گردد.
د- نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار پیمانكاری: بصورت ضمانتنامه معتبر بانكی یا فیش واریزی شناسه پرداخت 347056762257130814111439788888  و شماره شبا 080100004001056704018517 IR نزد بانک مركزی ، بنام تمرکز درآمد شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان.
سایت شرکت: WWW.ISIPO.ir                     

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها