آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی ) تاریخ /4/بهمن /1399بموجب پرونده های اجرایی کلاسه 139804023114000106  ششدانگ یکبابخانه نوع ملک طلق به پلاک ثبتی پانصد و هفده فرعی از پانصد و هفتاد اصلی، واقع در قریه بنذرک بخش پنج حوزه ثبتی میناب هرمزگان بمساحت یکهزار و یکصد و بیست و سه متر و شصت و هشت دسیمتر مربع، حدود اربعه شمالا: دیواریست بطول سی و یک متر و سی و پنج سانتیمتر بکوچه، شرقا:دیواریست بطول سی و هفت متر و پنجاه سانتیمتر به مسکونی ابراهیم ذاکر حسینی، جنوبا: دیواریست بطول بیست و هشت متر بکوچه، غربا: در پنج قسمت که قسمت چهارم آن شمالی قسمت دوم آن جنوبی است. اول درب و دیوار بطول بیست و دو متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به کوچه دوم درب و دیوار بطول دو متر و سی سانتیمتر بکوچه سوم درب و دیوار بطول سه متر و هشتاد و شش سانتیمتر بکوچه چهارم درب و دیوار بطول دو متر و بیست سانتیمتر بکوچه پنجم درب و دیوار بطول ده متر و نود و پنج  سانتیمتر  بکوچه، مشخصات مالکیت :
 رقیه ذاکری گورزانگی فرزند کامل شماره شناسنامه 1333 تاریخ تولد 12/07/1352 صادره از میناب دارای شماره ملی 3421130981 با جز سهم 6 از کل سهم 6 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان متن سهم : ششدانگ با شماره مستند مالکیت 1201 تاریخ 06/06/1385 موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 281460 سری ب سال 95 با شماره دفتر الکترونیکی 139620323057002967 ثبت گردیده است. با شماره مستند مالکیت 42658 تاریخ 14/09/1392 دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 میناب هرمزگان، موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 281460 سری ب سال 95 با شماره دفتر الکترونیکی 139620323057002967 ثبت گردیده است . که بعلت عدم بدهی منجر بصدور اجرائیه گردیده است که نهایتا بازداشت و ارزیابی شده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ  آن مبلغ یک میلیارد و هشتصد و سی و یک میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار ريال ارزیابی گردیده است و قطعی گردیده است و عبارتست: ششدانگ عرصه و اعیان یکبابخانه مسکونی مشتمل بر  151.80 متر مربع اعیان، با مصالح بنایی، سقف چوب، نمای سیمان سیاه، دیوارها از نوع بلوک سیمانی، کف حیاط شن ریزی، دارای یک سرویس بهداشتی واقع در حیاط، پوشش دیوارهای داخلی ساختمان گچ و کف ساختمان موزائیک می باشد آدرس ملک: میناب ، بنذرک پشت مسجد ابوالفضل می باشد  و برابر  گزارش مامور اجرا در تصرف مالک بوده ، پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 20/11/1399 در شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت میناب واقع در میناب ، بلوار آل محمد(ص) ، جنب اداره کار، از طریق مزایده  حضوری به فروش می ر سد . مزایده از مبلغ یک میلیارد و هشتصد و سی و یک میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار ريال ارزیابی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود. مطابق ماده 136- اصلاحی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تارخ مزایده  به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد . در این صورت ، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. و لازم بذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و همچنین هزینه های نیم عشر و حق مزایده نیز نقدا از شخص برنده مزایده وصول می گردد. ضمنا چنانچه روز مزایده بصورت غیر مترقبه تعطیل رسمی گردد، مزایده در اولین روز اداری در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد. همچنین برابر اعلام بانک مورد مزایده بیمه نمی باشد.

مسئول واحد اجرای اسناد رسمی میناب- عقیل قاسمی 203567   1935/ م/ الف

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها