آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /4/بهمن ماه سال /1399نظر به اینکه آقای سیدمظفرالدین صمدی فرزند سیدعباس با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی گواهی شده توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره 41 حوزه ثبتی این شهرستان ( میناب) مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب آپارتمان به مساحت 02/85 مترمربع تحت شماره پلاک 3 فرعی از 1122 - اصلی واقع در محله پاکوه ، قطعه 1 بخش 4 میناب و طی سند مالکیت کاداستری به شماره سریال چاپی 693299 سری الف /91 به نامش ثبت و مستقر گردیده . سپس تمام مورد ثبت به موجب سند مشارکت مدنی شماره 27766 مورخ 25/08/1388 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 شهر میناب استان هرمزگان که بنفع بانک مسکن شعبه به مدت 18 ماه ثبت شده و سند مالکیت فوق الذکر به علت جابجایی مفقود گردیده. لذا در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نسبت به پلاک فوق الذکر را نموده اند .بدین وسیله مراتب در یک نوبت جهت اطلاع عموم آگهی تا چنانچه هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور و یا مدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی با ارائه اصل سند مالکیت و یا سند انتقال به اداره ثبت اسناد و املاک میناب تسلیم نماید بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر قانونی و عدم وصول واخواهی و یا در صورت وصول اعتراض و عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند انتقال نسبت به صدور سند مالکیت المثنی بنام مالک وفق مقررات اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار: 04/11/1399

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میناب - عقیل قاسمی    1936م/الف     203575

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها