آگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی ) تاریخ /4/بهمن ماه سال /1399به موجب پرونده های اجرایی کلاسه 139804023114000136 ششدانگ یکقطعه باغ ، پلاک ثبتی سی و شش فرعی از یکهزار و یکصد و ده  اصلی، مفروز و مجزا شده از اصلی مذکور، واقع در بخش 04 ناحیه 04 حوزه ثبت ملک میناب هرمزگان بمساحت یکصد و هشتاد هزار مترمربع. بحدود شمالا : بطول یکصد و نود و هفت متر مرزیست به باقیمانده سیصد و هفده فرعی از یکهزار و یکصد و ده اصلی ، شرقا : اول در پنج قسمت که سوم جنوبی و چهارم شمالی است بترتیب بطول های یکصد و سی و شش متر و سی و دو متر و چهل متر و بیست متر و شصت متر بدیوار باغ باقیمانده پلاک مذکور ، ششم بطول پنج متر بجدول بزرگ تمبک ، هفتم بطول دویست متر مرزیست به پلاک مذبور و رودخانه ، جنوبا : بطول دویست و پنجاه متر و شش متر مرزیست بحریم رودخانه و راه ، غربا: اول بطول سیصد و هفتاد و هفت متر مرزیست به پلاک یکصد و سیزده فرعی از یکهزار و یکصد و ده اصلی ، دوم در پنج قسمت که اول شمالی و سوم جنوبی و پنجم نیز شمالی است بترتیب بطول های سی و سه متر و پنجاه متر و بیست و هفت و نیم متر و چهل و چهار متر و یازده متر و هفتاد و هشت متر حدفاصل هر پنج قسمت مرزیست بزمین مشهور غلامی پلاک چهل و یک فرعی از یکهزار و یکصد و ده اصلی ، مالکیت محمد زاهدی دهوئی فرزند علی بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 4282 تاریخ 22/12/1362 موضوع سند مالکیت اصلی که در صفحه 288 دفتر املاک جلد 17 ذیل شماره 3676 ثبت گردیده است . محدودیت دفتر املاک : رهنی شماره 35332 مورخ 29/08/1385 دفترخانه اسناد رسمی شماره 16 شهر میناب هرمزگان که بنفع بانک کشاورزی شعبه میناب بمبلغ 000/000/386/1 ریال به مدت هفت سال ثبت شده . که بعلت عدم بدهی منجر بصدور اجرائیه گردیده است که نهایتا بازداشت و ارزیابی شده و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ آن مبلغ پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی گردیده است و قطعی گردیده است و عبارتست : یکقطعه زمین زراعی باغی بمساحت هیجده هکتار با یک حلقه چاه غیرفعال و فاقد ادوات استحصال آب، نوع جنس خاک رسی شنی با حاصلخیزی متوسط ، لیکن بعلت نزدیکی با کانال آبرسانی امکان استفاده از آب کانال را دارد . آدرس ملک : میناب ، گورزانگ ، پیرکان می باشد و برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالک بوده ، پلاک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 20/11/1399 در شعبه اجرای اسناد رسمی ثبت میناب واقع در میناب ، بلوار آل محمد (ص)، جنب اداره کار ، از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.مزایده از مبلغ پنج میلیارد و چهارصد میلیون ریال ارزیابی شده شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.
مطابق ماده 136- اصلاحی شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ  پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و درصورتیکه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت ، عملیات فر وش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. و لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و  همچنین هزینه های نیم عشر و حق مزایده نیز نقدا از شخص برنده مزایده  وصول می گردد .ضمنا چنانچه روز مزایده به صورت غیر مترقبه تعطیل رسمی گردد ، مزایده در اولین  روز اداری در همان ساعت و مکان برگزار خواهد شد . همچنین برابر اعلام بانک مورد مزایده بیمه نمی باشد.
تاریخ انتشار: 04/11/1399
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میناب-عقیل قاسمی     203569   1933م/ الف    

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها