شهرداری بندرعباس «آگهی مناقصه عمومی» تاریخ /6/اسفند ماه سال /1399شهرداری بندرعباس در نظر دارد تعداد 21 دستگاه خودرو (پراید) را به مدت یكسال از طریق مناقصه عمومی از آژانسهای سطح شهر كه دارای مجوزات قانونی از اتحادیه مربوطه می باشند اجاره نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی به آدرس: بندرعباس ، بلوار جمهوری اسلامی ، شهرداری منطقه دو ،  اداره حقوقی امور قراردادها مراجعه نمایند.
(فروش اسناد از تاریخ 6/12/99 لغایت 16/12/99 میباشد)
لازم به ذكر است:
1-هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
2- میزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ  000/600/132 ریال معادل یکصد و سی و دو میلیون و ششصد هزار ریال  به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری و یا ضمانتنامه معتبر بانكی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی یا اسناد مطالبات قابل قبول نمی باشد.)
3- چنانچه برندگان اول و دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان  به ترتیب اولویت به نفع صندوق شهرداری ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یك از  پیشنهادات مختار است.
5- متقاضیان بایستی تا آخر وقت اداری روز شنبه مورخ 16/12/99جهت خرید اسناد به شهرداری منطقه دو ، اداره حقوقی و امور قراردادها مراجعه و پس از واریز مبلغ 000/500 ریال به شماره حساب 0108246511001 نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.
6-پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 19/12/99  پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ،معین و بدون ابهام بوده  در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط  و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری میباشد.
8- پیشنهادات رسیده ساعت 13روز چهار شنبه مورخ 20/12/99 درکمیسیون عالی معاملات  که در محل شهرداری منطقه دو تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.(حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد.)
9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد .
10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه شهرداری تودیع نماید.
11- مدت قرارداد بمدت یکسال می باشد .
12-در صورت تاخیر یا عدم حضور بازاء هر ساعت تاخیر مبلغ 000/200 و بازاء هر روز غیبت معادل سه روز کارکرد از مطالبات موجر کسر می‌گردد.
13- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا  و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها