شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نوبت اولشرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی  احداث مخزن 300 متر مکعبی میلکی واقع در شهرستان پارسیان بشرح اسناد مناقصه
مبلغ برآورد اولیه: 3.562.341.806 ریال ( سه میلیارد و پانصد و شصت و دو میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و هشتصد و شش ریال )
  ( اعتبار پروژه فوق تواما از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی  تامین میگردد )
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 179.000.000 ریال (یکصد و هفتاد و نه میلیونریال ).
رتبه و رشته مورد نظر : دارای حداقل رتبه 5 رشته آب
مبلغ خرید اسناد : 5.000.000 ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 09/12/99 ساعت 14 تاریخ 12/12/99
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ 25/12/99
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت 10  مورخ 26/12/99
محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی لازم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز لازم (75% )بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتی - شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان   ( امور قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان به نشانی‎:‎ WWW.Abfa Hormozgan.com اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : 88969737 و 8519376 .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها