شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /6/اسفند ماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده شماره 97099877610600715 که طی آن محکوم علیه شرکت مروارید بندر خلیج فارس محکوم به پرداخت مبلغ 573/480/319/16ريال بابت محکوم به در حق محکوم له شرکت امید بنادر خلیج فارس با وکالت مجید کریمی و مبلغ 029/974/815 ريال بابت نیم عشر اجرایی و مبلغ 000/585/213 ريال بابت مابه التفاوت هزینه دادرسی در حق دولت گردیده است که در راستای اجرای مفاد اجراییه تعداد 21 دستگاه کفی تریلر دو محور توقیف و پس از کارشناسی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده : تعداد 21 دستگاه کفی تریلر دو محور
نظریه و نتیجه کارشناسی
حسب اعلام نظر کارشناس رسمی کفی های مذکور که کاملا فرسوده و میزان استهلاک آنها بیش از هفتاد  درصد و غیر قابل استفاده و قابلیت بازسازی و قرار گرفتن در چرخه حمل و نقل را ندارند به مبلغ 000/000/250/5ريال کارشناسی و ارزیابی گردیده است . ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام ده درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز دوشنبه ساعت13 ظهر مورخ 18/12/1399 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری بندرعباس-اردلان ابراهیمی مادوانی 204961

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها