شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /6/اسفند ماه سال /1399شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی کلاسه 9909987620600284 شماره بایگانی 9901204 در خصوص تقسیم ترکه ی مرحوم مسلم قدسی نژاد که در راستای اجرای حکم یک واحد ملک مسکونی به آدرس بندرعباس - بلوار ایت اله طالقانی، روبروی بازار ماهی فروشان، کوچه دریادلان 11، محله پشت شهر به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
الف - موضوع مزایده: یک باب منزل مسکونی ویلایی فاقد سند، عرصه به مساحت حدود 247 متر مربع و اعیانس به مساحت حدود 200 متر مربع ، با مشخصات ساختمانی: دیوار بنایی باربر ،سقف طاق ضربی، نمای ساختمان  پلاستر ماسه و سیمان سفید، درب ورودی فلزی، کف حیاط موزائیک و کف اتاق ها سیمانی می باشد. همچین دارای  یک فقره انشعاب آب به قطر 2/1 اینچ و یک فقره انشعاب برق سه فاز 25 آمپر بوده و قدمت ساختمان حدود 35 سال می باشد.
ب - ارزش ملک مورد نظر: با احتساب عرصه، مستحدثات و انشعابات و با عنایت به موقعیت، مساحت، کیفیت مصالح مصرفی، عمر سازه، بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهی احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا سایر نهادها و موسسات دولتی و خصوصی و بدون در نظر گرفتن هر گونه قرار گیری در مسیر احتمالی اصلاحات شهری، به مبلغ 000/000/360/8 ( هشت میلیارد و سیصد و شصت میلیون) ريال برآورد و اعلام میگردد که ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی به حساب شماره IR220100004062012907685962  نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 13  روز یکشنبه مورخ 24/12/1399 در محل دفتر شعبه سوم  اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه سوم اجرا احکام (آراء صادره از شعبه 11 حقوقی بندرعباس) - سعید قبادی پور 204958

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها