شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده تاریخ /6/اسفندماه سال /1399شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 98099877610200553 که طی آن محکوم علیه محکوم علیه است به حکم به فروش ماترک و تقسیم حاصل فروش ماترک مرحوم غلام مریدی بین وراث بر اساس حصه که پس از کارشناسی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده:
شش دانگ یک واحد آپارتمان مسکونی دارای شماره پلاک ثبتی 11970 فرعی از 3 اصلی به مساحت 25/302 متر مربع واقع در بندرعباس آزادشهر خیابان غدیر 16 پلاک 3 شامل طبقه همکف که یک واحد مسکونی دوخوابه و طبقه اول دو واحد مسکونی مجزا به صورت یک خواب و نیز یک واحد تجاری در طبقه همکف می باشد.
نظریه و نتیجه کارشناسی:
حسب اعلام نظر کارشناس رسمی واحد های مسکونی مذکور بدون در نظر گرفتن بدهی با اشخاص ثالث و رهنی به مبلغ 000/000/500/31 ريال کارشناسی و ارزیابی گردیده است. ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده درساعت 13 ظهر مورخ 20/12/99 در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس-اشکو 204956

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها