سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس «آگهی مناقصه عمومی» تاریخ /11/اسفندماه سال /1399سازمان مدیریت پسماند شهرداری بندرعباس در نظر دارد واگذاری امور مربوط به نگهداری از سگهای بلاصاحب واقع در سایت تل سیاه را از طریق مناقصه عمومی (بصورت حجمی)  را به شركتهای واجدالشرایط و دارای گواهی نامه صلاحیت از اداره كل كار و امور اجتماعی و گواهینامه ایمنی کار معتبر واگذار نماید . لذا متقاضیان واجدالشرایط می توانند جهت دریافت فرم و اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی حداكثر به مدت هفت روز به واحد حقوقی سازمان واقع در بلوار راه آهن بعد از گلذار شهداء مراجعه نمایند .
لازم به ذكر است: (مهلت فروش اسناد از تاریخ 11/12/99  لغایت19/12/99)
1-هزینه نشر آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد .
2- میزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ دویست میلیون ریال به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شهرداری و یا ضمانتنامه معتبر بانكی دارای حداقل سه ماه اعتبار می باشد. (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات   قابل قبول نمی باشد.)
3- چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ،سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.
4- شهرداری در رد یا قبول هر یك از  پیشنهادات مختار است.
5- پیشنهاد دهندگان بایستی تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه 24/12/99 پیشنهاد خود را که از حیث مبلغ مشخص ، معین و بدون ابهام بوده در پاکتهای مربوطه بشرح شرایط مندرج در اسناد مناقصه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه شهرداری نمایند.
6- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد بمنزله قبول شروط  و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری میباشد.  
7- پیشنهادات رسیده ساعت  15 روز دوشنبه  مورخه  25/12/99  درکمیسیون معاملات که در محل سازمان تشکیل میگردد بازگشائی و قرائت می شود.
8-حضور شرکت کنندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد بدیهی است عدم حضور مانع از تشکیل و تصمیم گیری کمیسیون نخواهد بود.
9- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری میباشد و صرفا یک نوبت منتشر میگردد .
10- برنده مناقصه هنگام عقد قرارداد می بایست ده درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان حسن انجام كار در وجه سازمان تودیع نماید.
11- مدت شروع قرارداد ازتاریخ ابلاغ قرارداد بمدت یکسال می باشد .
12- بازاء هر روز تاخیر در اجرای موضوع مناقصه مبلغ 000/000/5ریال از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.
13- سازمان می تواند در صورت نیاز 25درصد از حجم موضوع قرارداد را به تناسب همان مبلغ اولیه قرارداد کسر یا اضافه نماید و پیمانکار در این خصوص اعتراضی ندارد.
14- سایر شرایط و مشخصات در اسناد مناقصه مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء و به پیشنهاد خود ضمیمه تسلیم نمایند .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها