آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /11/اسفندماه سال /1399نظر به اینکه آقای فواد طاهری فرزند علی به شماره شناسنامه 4291 صادره از  حوزه بستک به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین محصور  دارای پلاک 9441- اصلی واقع در فاریاب قطعه سه بخش 19 بستک به مساحت 89/490 مترمربع که در صفحه 65 دفتر 42 ذیل شماره 5734 به شماره سریال 276286 سری 83/الف به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است .
 لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380 مرابت به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت  آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مهلت 10 روز   به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: شنبه 11/12/1399
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک - حسام حبیبی   
          30/م/الف      205023

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها