سازمان منطقه آزاد قشم (آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای ) « نوبت دوم » تاریخ /12/اسفندماه سال /1399سازمان منطقه آزاد قشم در نظر دارد عملیات تکمیلی کانال آبهای سطحی از میدان حافظ تا اداره ثبت را از طریق مناقصه عمومی یك مرحله ای به پیمانکار واجد صلاحیت با شرایط مشروحه ذیل واگذار نماید .
- موضوع مناقصه : عملیات تکمیلی کانال آبهای سطحی از میدان حافظ تا اداره ثبت با شرح كار اجرایی و سایر شرایط مناقصه مندرج در اسناد مناقصه.
- محل و اجرا پروژه : استان هرمزگان - جزیره قشم - شهر قشم - میدان حافظ تا اداره ثبت
-  مدت زمان اجرای كار:  3 ماه شمسی می باشد.
- مبلغ برآورد كار : براساس فهارس بهای پایه ابنیه سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور برابر6.485.696.935 ریال (شش میلیارد و چهارصد و هشتاد و پنج میلیون و ششصد و نود و شش هزار و نهصد و سی و پنج ریال )   می باشد.
- استاندارد اجرای كار : دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه سال 1399 با ظرفیت آزاد از سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت شرکت در مناقصه و اجرای پروژه فوق برای مناقصه گران الزامی است.
- مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه : ضمانت نامه بانكی بنام سازمان منطقه آزاد قشم با شناسه ملی 14002861698 و كد اقتصادی 411443335884 یا واریز به حساب جاری 4651525348 بانك ملت شعبه قشم با شماره شبای IR870120020000004651525348  با شناسه واریز 99009803129 ) به میزان 325.000.000(سیصد و بیست و پنج میلیون ریال) تهیه و منضم به اسناد مناقصه ارائه گردد، مدت اعتبار ضمانتنامه فوق از تاریخ آخرین روز تحویل پیشنهادها به مدت سه ماه و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد، علاوه بر آن ضمانتنامه های بانكی باید طبق فرم های مورد قبول تنظیم شود،( ضمانتانه بانكی از بانك های خصوصی و دولتی مورد تایید بوده و ضمانتنامه های مربوط به موسسات مالی و اعتباری مورد تایید نمی باشد.)
مهلت دریافت اسناد مناقصه : متقاضیان  می توانند پس از واریز مبلغ.1.500.000  ریال به حساب جاری 4651525348  بانك ملت شعبه قشم به نام سازمان منطقه آزاد قشم ، از تاریخ 06/12/99  تا تاریخ  16/12/99 جهت دریافت اسناد و مدارك مناقصه مراجعه نمایند .
- محل تحویل اسناد مناقصه : سازمان منطقه آزاد قشم- اسكه بندر بهمن - ساختمان مدیریت حقوقی و امور قراردادها - دبیرخانه كمیسیون معاملات 35252150 - 076 و فاكس 35241706 -076
- مهلت تحویل پاكات مناقصه : از تاریخ  17/12/99  تا 26/12/99 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادها ساعت 13:30 تاریخ 26/12/99 می باشد)
- زمان و محل تشكیل كمیسیون و بازگشایی پاكتها: چهاشنبه تاریخ 27/12/99 رأس ساعت00.:11 در دفتر مدیریت امور حقوقی و قراردادها ، واقع در اسكله بندر بهمن قشم .
-  مكان دریافت و تحویل اسناد مناقصه :جزیره قشم- اسكله بندر بهمن - مدیریت امور حقوقی و قراردادها - دبیر خانه كمیسیون     معاملات. تلفن35252150 - 076 و  فاكس 35241706-076 (كد پستی : 7951617444)
- در این قرار داد پیش پرداخت  درنظر گرفته نشده است و پیمانكار می بایستی بدون دریافت پیش پرداخت اجرای پروژه فوق را شروع نماید
  - سایر توضیحات :
- به پیشنهاداتی كه پس از انقضای مدت مقرر در آگهی واصل شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد .
- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
- هزینه هر نوبت انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود .

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها