آگهی آیین نامه اجرایی الحاق به قانون ساماندهی املاک - پارسیان تاریخ /13/اسفندماه سال /1399در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی الحاق مواردی به قانون ساماندهی املاک که در محدوده بافت مسکونی شهر دشتی- کوشکنار بخش 21 پارسیان واقع گردیده است و برابر گزارش بنیاد مسکن پارسیان و کارشناسان اداره ثبت و املاک پارسیان فاقد سابقه تشخیص داده شده و برابر نظر هیات موضوع بند الف ماده 7 آئین نامه مذکور رای به تنظیم اظهارنامه بنام متصرف صادر گردیده که اسامی متصرف به شرح ذیل آگهی می گردد.
پلاک 1/7270 اصلی علی بحری فرزند محمد ششدانگ یک باب خانه به مساحت 84/339 مترمربع در دشتی
پلاک 14686 اصلی حسین اسلامی فرزند یوسف ششدانگ یک باب خانه به مساحت 51/1721 مترمربع در دشتی
پلاک 15176 اصلی حسین اسلامی فرزند یوسف ششدانگ یک باب خانه به مساحت 99/178 مترمربع در دشتی
پلاک 6966 اصلی عبداله جهان فرزند یوسف ششدانگ یک باب خانه به مساحت 14/513 مترمربع در کوشکنار
مطابق ماده 10 آئین نامه الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن مصوب 1388 لذا چنانچه اشخاص نسبت به اصل ملک اعتراض دارند از تاریخ الصاق با انتشار آگهی و اشخاصی که نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی اعتراض دارند از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود ظرف 20 روز از تاریخ الصاق یا انتشار آگهی باید اعتراض خود را به صورت مکتوب به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی دادخواست خود را به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاک تسلیم نمایند. در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و یا تحویل گواهی عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاک عملیات ثبتی با رعایت مقررات تعقیب خواهد شد.
عبدالحسین فروتن - رئیس ثبت اسناد و املاک پارسیان    208/1708 م/الف      11/12/99   205056

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها