آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /21/فرودین ماه سال /1400نظر به اینکه آقای عبدالرحمان افغانی  فرزند عبدالغفار به شماره شناسنامه 3016 صادره از حوزه پنج بستک طی گواهی حصروراثت به شماره 86/138/ح مورخ 06/06/1387 شورای حل اختلاف بستک فوت گردیده است، وراث قانونی ایشان به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یکبابخانه و چهار درب مغازه دارای پلاک 519-اصلی واقع در بستک قطعه یک بخش 19 بستک به مساحت 662 مترمربع که در صفحه 367 دفتر 4 ذیل شماره 686 به شماره سریال 040428 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی مفقود شده است .  لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت  آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مهلت 10 روز   به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: شنبه 21/01/1400
رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک - حسام حبیبی        1/م/الف      16/01/1400     207295

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها