شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده (نوبت اول) تاریخ /23/فرودین ماه سال /1400شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 970645 ب در خصوص دعوی آقای اله مراد خسروی بابادی و نبی اله خسروی بابادی به عنوان خواهان به طرفیت شرکت مهندسی و تولیدی نوآوران تجهیزات ایمن برق به نمایندگی آقای رامبد مشهودی که محکوم به فروش ملک مسکونی گردیده است که در این راستا ملک مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
خلاصه گزارش بازدید:
در خصوص ارزیابی شش دانگ ملک مسکونی به مساحت تقریبی 81/83 متر مربع واقع در بندرعباس گلشهر- خیابان داروپخش-کوچه انصاری ساختمان آرین طبقه دوم قطعه 3 می باشد که پس از مطالعه پرونده و استماع اظهارات خواهان و بازدید از ملک گزارش به شرح ذیل تقدیم می گردد. در ضمن با خوانده در چندین نوبت تماس گرفته و پیامک فرستاده شد ولی متاسفانه پاسخی دریافت نگردید. بنابراین هماهنگی لازم برای بازدید ملک از طرف خوانده انجام نپذیرفت چنانچه پس از تحریر این گزارش مدارک و مستندات و اطلاعات متکی بر اسناد دیگری ارائه گردد که در نتیجه حاصل موثر واقع گردد. مسئولیتی متوجه این کارشناس نبوده و رسیدگی به آنها از حدود شمول اقدام های بعمل آمده می باشد و صرفا با تایید مقام محترم قضایی و مکفی بودن مدارک و مستندات عنداللزوم نظریه تکمیلی ارائه می شود. همچنین مسئولیت ناشی از هر گونه اقرار یا ادعای جعل یا مخدوش بودن یا نابرابری تصاویر و مدارک ابرازی با نسخ اصلی و انکار تردید به اقرار دلایل واسناد ارائه شده متوجه ابراز کننده می باشد و با توجه به محدوده حیطه وظایف و اختیارات کارشناس در مورد اقرار و سایر موارد فوق این کارشناس خود را مبری از مسئولیت میداند. در ضمن قیمت کارشناسی بر اساس بازار املاک و مستغلات تحقیق و تهیه گردیده است و این کارشناس خود را مبری از هر گونه نوسانات نامعقول اعم از افزایش یا کاهش ارزش ملک در بازار املاک و مستغلات می داند و درج اظهارات و مدارک ابرازی طرفین صرفا انعکاس اظهارات می باشد و این به منزله رد یا پذیرش اظهارات نمی باشد. گردش کار: بدلیل عدم وجود مدارک و اسناد ملک مسکونی در پرونده و عدم ارائه مدارک و مستندات ابرازی از سوی طرفین اینجانب با همکاهنگی دفتر اجرای احکام در دو نوبت در تاریخ های 20 و 27/11/1399 به اداره ثبت و اسناد شهرستان بندرعباس مراجعه ، پرونده ثبتی را مطالعه و موارد ذیل به استحضار آن ریاست محترم می رساند. پس از مطالعه پرونده ثبتی ملک در اداره ثبت و اسناد به شماره ثبتی 1804 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شده از 134 قطعه 3 بخش 2 بندرعباس به شماره ثبت 75782 در صفحه 271 دفتر 443 ملک مسکونی می باشد به مساحت تقریبی 83.81 متر مربع شمالا به طول 5.60 دیواریست به فضای خیابان 10 متری، شرقا به 6 قسمت که اول شمال به طولهای یک متر دیواریست به فضای خیابان 4.5 متری و 1.60 متر درب و دیواریست به راهرو و راه پله و آسانسور مشاعی 1.50 متر و 0.65 دیواریست به داکت مشاعی و 6.60 متر دیواریست مشترک به قطعه 4 تفکیکی، جنوبا به طول 6.25 متر دیوار و بالکن به فضای حیاط جنوبی مشاعی، غربا اول به طول 13.20 متر دیواریست به فضای 63 تفکیکی سابق و دوم به طول یک متر دیواریست به فضای خیابان کف این قطعه بر روی سقف قطعه اول تفکیکی و سقف آن با کف قطعه 5 تفکیکی مشترک می باشد. سه دانگ از ششدانگ یک باب ملک مسکونی به مالکیت محسن بابانژاد ملکشاهی فرزند نورعلی به شماره شناسنامه 1776 و شماره ملی 2063329370 و سه دانگ از شش دانگ آن متعلق به آقای رامبد مشهودی فرزند خلیل به شماره شناسنامه 2352 و شماره ملی 0039443787 می باشد. سند فوق الذکر بنا به دستور شماره 212858/1397 اجرای احکام شعبه یک دادگاه عمومی و حقوقی بندرعباس در قبال مبلغ 000/000/300/34ريال بازداشت گردیده است. نظریه کارشناسی: با توجه به جمیع جهات از جمله اظهارات طرفین و اسناد و مدارک ابرازی و در پرونده شعبه و همچنین در پرونده ثبتی اداره ثبت و اسناد شهرستان بندرعباس و تحقیق و تفحص میدانی ارزش کارشناس ملک به میزان تقریبی 000/625/428/9ريال( نه میلیارد و چهارصد و بیست و هشت میلون و ششصد و بیست و پنج هزارريال) برآورد می گردد.
تأکید می‌گردد که سه دانگ ملک فوق به قیمت 500/312/714/4ريال که در مالکیت رامبد مشهودی فرزند خلیل می‌باشد مورد مزایده می‌باشد
 1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز شنبه ساعت 12 مورخ 04/02/1400 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل
می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها