اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد آگهی مزایده تاریخ /23/فروردین ماه سال /1400اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9609987644100170 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد شامل 1 - خرمای پیارم درجه 2، به تعداد 165 کارتن حدود 20 کیلویی با وزن خالص 3139 کیلوگرم به قیمت واحد 000/180 ریال و جمع کل 000/020/565 ریال 2 - خرمای پیارم درجه یک به تعداد 160 تن کارتن حدود نیم کیلویی با وزن خالص 7/71 کیلوگرم به قیمت واحد 000/850 ریال و جمع کل 000/945/60 ریال 3 - خرمای پیارم فاقد هسته به تعداد 20 کارتن حدود 20 کیلویی با وزن خالص 380 کیلوگرم به قیمت واحد 000/70 ریال و جمع کل 000/600/26 ریال برآورد قیمت گردید که جمع ارزش کل خرماها 000/565/652 ریال متعلق به محکوم علیه کاووس کریمی بابت طلب محکوم له ابوالقاسم عسکری ارزیابی و کارشناسی گردیده که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش
می رسد.
 1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا ده درصد بها و  ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4 - پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 08/02/1400 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود( ضمنا
شرکت کنندگان بصورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند.
5 - با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده برخلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- اجرای احکام در قبال پیشنهادات مختار است.
5- پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 09/02/1400 قرائت خواهد شد .حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خسارات که از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت خسارت وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام دادگستری
حاجی آباد مراجعه نماید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها