آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /26/فروردین ماه سال /1400نظر به  اینکه آقای علیرضا شرفی پور بشماره وکالتنامه 970646 مورخ  15/01/1400 تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی 15 بندرلنگه وکیل مالک آقای محمد عبدالمجید خالدی فرزند محمد حسن باستناد فرم استشهادیه ای سند مالکیت المثنی اعلام نموده است که سند مالکیت پلاک 27 فرعی از 5824- اصلی ملکی مالک مفقود گردیده است و خواهان سند مالکیت المثنی شده ، بابررسی به سوابق مربوطه پلاک مذکور بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین تحت پلاک فوق بمساحت (34/999) نهصد و نود و نه متر و سی و چهار دسی متر مربع واقع در روستای باورد قطعه 4 بخش 24 بندرلنگه که در دفتر الکترونیکی شماره 139805323055000941 بنام آقای محمد عبدالمجید خالدی ثبت و سند مالکیت بشماره چاپی 306405 ج 97 صادر و تسلیم گردیده اکنون در مالکیت ایشان می باشد مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده‌اند. بدینوسیله اعلام می دارد هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت فوق نزد خویش و یا انجام معامله نسبت به پلاک مذکور می باشد برابر تبصره یک ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اسناد و املاک بایستی ظرف مهلت 10 روز  از انتشار این آگهی اعتراض خود را ضمن ارائه عین اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است پس از انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا عدم ارائه اسناد مالکیت و یا سند انتقال رسمی به این اداره المثنی سند مالکیت موصوف برابر مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرلنگه - صادق خواجه بهرامی    207343    
 6 م / الف      24/1/1400

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها