شهرداری بندرکنگ آگهی مزایده فروش زمین قطعات تفکیکی شهرداری بندرکنگ نوبت دوم تاریخ /29/فروردین ماه سال /1400شهرداری بندرکنگ در نظر دارد به استناد مجوز شماره 177 مورخ27 /10/99 شورای محترم اسلامی شهر بندرکنگ 6 قطعه زمین در جنوب بلوار امام حسین(ع) با رعایت ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها ، از طریق مزایده عمومی با شرایط زیر به فروش برساند متقاضیان محترم می توانند حداکثر ظرف مدت 17 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول نسبت به تکمیل فرم مخصوص شرکت در مزایده به انضمام فیش واریزی سپرده به میزان 5 درصد کل قیمت کارشناسی(پایه) از طریق واریز به حساب سپرده به شماره3100001809008 بنام شهرداری بندرکنگ  اقدام و مدارک تکمیلی را از طریق پست سفارشی به نشانی استان هرمزگان،شهرستان بندرلنگه،شهر بندرکنگ کدپستی 17965- 79641 ارسال و یا در قبال اخذ رسید به امور دبیرخانه تحویل نمایند .
1 - اخذ فرم شرکت در این مزایده و تکمیل آن منضم به چک تضمینی یا فیش واریزی به حساب فوق به میزان 5 درصد کل قیمت کارشناسی(پایه) فقط در مهلت تعیین شده امکان پذیر است .
2 - به فرمهای فاقد سپرده کمتر از 5 درصد و یا مبهم و یا تحویل داده شده بعد از موعد مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3 - پاکتهای واصله یک روز پس از مهلت تعیین شده در محل شهرداری بندرکنگ مفتوح میگردد .
4 - هرگاه برندگان اول و دوم و سوم مزایده پس از اعلام شهرداری ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننمایند سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط و نفر بعدی جایگزین خواهد شد.
5 - در صورت هر گونه مشکل و یا موارد پیش بینی نشده این شهرداری مجاز و مختار خواهد بود وجوه دریافتی مسترد و فروش را کان لم یکن تلقی نماید .
6 - پرداخت هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد .
7 - شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است .
8- پاکت ارسالی باید شامل فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده،فرم تکمیل شده شرکت در مزایده و کپی شناسنامه و کارت ملی شرکت کننده،بصورت درب بسته باشد.
9- مدارک و مستندات مربوط به مزایده در پورتال شهرداری به آدرس www.sh-bandarekong.ir  بارگزاری و قابل دسترسی می باشد
8 - متقاضیان در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفنهای 7-744233435 -076 تماس حاصل نمائید .

لیست شماره قطعات ، مساحت و نرخ کارشناسی

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها