شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /30/فروردین ماه سال /1400شعبه اول  اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به‌موجب پرونده اجرائی 9900708ب در خصوص دعوی بیژن زندی فرزند شکراله علیه آقای منصور تیموری فرزند حسینعلی که  محکوم به پرداخت مبلغ 115/262/887/1 ريال گردیده است که در این راستا ملک مسکونی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
خلاصه  گزارش بازدید
پلاک ثبتی 1362 فرعی از 21 اصلی قطعه 1109 تفکیکی به مساحت 315 متر مربع واقع در بخش 2 بندرعباس به نشانی روستای دزک رو به روی پلیسراه بندرعباس سیرجان که سند مالکیت تک برگی ششدانگ عرصه و اعیان به شماره دفتر الکترونیکی 139920323054007217 بنام منصور تیموری فرزند حسینعلی صادر شده است وارزش آن به مبلغ 000/000/205/2 ریال برآورد شده است.
 1- فروش نقدی است. و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز یکشنبه 12/02/1400 در ساعت  10 صبح در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها