آگهی مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد آگهی مزایده( نوبت دوم) تاریخ /1/اردیبهشت ماه سال /1400آگهی مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد بموجب پرونده کلاسه 9809987695300517 صادره از شعبه اجرای احکام حقوقی شهرستان حاجی آباد شامل یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 45012 متر مربع واقع در قریه گنج بالا از توابع بخش مرکزی شهرستان حاجی آباد که زیر کشت زراعت گند بوده و از طریق یک حلقه چاه اشتراکی آبیاری می گردد که به میزان 000/920/201/7ريال برآورد قیمت گردید و ملک مذکور متعلق به محکوم علیهم گنجعلی ماندگاری  و مابقی ورثه بابت تقسیم ترکه محکوم له امین ماندگاری ارزیابی و کارشناسی گردیده که با شرایط ذیل از طریق مزایده کتبی به فروش می رسد.
1- حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا 10درصد بهاء و ارزیابی شده را به حساب سپرده دادگستری تودیع و قبض سپرده را ضمیمه پیشنهاد نمایند.
4-پیشنهاد دهنده باید در پاکت مهر و لاک شده و با ذکر جمله مربوط به مزایده و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده روی پاکت تا آخر وقت اداری روز یکشنبه مورخ  19/02/1400 به اجرای احکام دادگستری تسلیم شود( ضمنا شرکت کنندگان بصورت فی المجلس نیز می توانند در مزایده شرکت نمایند).
5- با پیشنهاد مشروط و مبهم و فاقد سپرده بر خلاف شرایط آگهی و همچنین پیشنهاداتی که بعد از وقت مقرر برسد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
7 پیشنهاد در ساعت 10 صبح روز دوشنبه 20/02/1400  قرائت خواهد شد حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مزایده بلامانع و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد می نماید.
8-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و یا انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید کسر احتمالی قیمت وخسارات از تجدید نظر مزایده حاصل شود بدوا از سپرده او استیفا شود و سپرده تا تعیین قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متعاقبا شرکت درمزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  اجرای احکام  دادگستری حاجی آباد مراجعه نمایند.علی اکبر ابراهیمی - رئیس اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد

مدیر دفتر شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان حاجی آباد
 صلاح الدین خادمی 208394

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها