آگهی فقدان سند مالکیت تاریخ /1/اردیبهشت ماه سال /1400نظر به اینکه آقای سید خلیل خادمی فرزند علی طی وکالتنامه شماره 7956 مورخ  17/10/1390 دفترخانه اسناد رسمی شماره 66 بستک وکیل آقای سید شمس الدین افتد فرزند سید محمد علی به شماره شناسنامه 8 صادره از حوزه 3 بستک به استناد دو فقره استشهاد محلی اعلام داشته است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین دارای پلاک92-2030 -اصلی واقع در شمال روستای چاه بنارد قطعه دو بخش 19 بستک به مساحت 07/201 مترمربع که در صفحه 33 دفتر 107  ذیل شماره 14239 به شماره سریال 699614 سری 91- الف به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده به علت جابجایی منزل مفقود شده است .  لذا با عنایت به تبصره 5 ماده 120 آیین نامه اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18/11/1380 مراتب به استناد بند یک ماده مذکور در یک نوبت  آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام معامله باشد از تاریخ انتشار این آگهی  ظرف مهلت 10 روز   به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند و یا سند انتقال رسمی تسلیم و رسید دریافت نماید. چنانچه ظرف مدت مقرر مورد واخواهی قرار نگیرد و یا در صورت اعتراض، سند مالکیت ارائه نشود، اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک، سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد.
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01/02/1400

رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان بستک - حسام حبیبی
        3/م/الف      31/01/1400    208397

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها