اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس آگهی مزایده نوبت اول تاریخ /4/مردادماه سال /1400به تاریخ 26/04/1400 در وقت فوق‌العاده جلسه اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرعباس بتصدی امضاء کننده ذیل در خصوص جلسه مزایده تشکیل است. پرونده به شماره کلاسه 9909987620700032 و به شماره بایگانی شعبه 0000091 مطروحه فی‌مابین محکوم لها حوا، زهرا، فاطمه ، رضا و سکینه همگی باز سفیدپر و محکوم علیهم پریسا و نادر باز سفید پر و صدیقه جعفری در خصوص تقسیم ترکه متوفی مرحوم علی باز سفیدپر که در همین راستا یک باب ملک متعلق به مرحوم علی باز سفید پر توقیف و سپس توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و که شرح جزییات نظریه کارشناسی در خصوص املاک مورد نظر در ذیل خواهد آمد: 
ارزیابی مذکور با عنایت به شرایط خاص بازار املاک اعلام گردیده و کارشناس مسئولیتی در قبال نوسانات نامتعارف آتی بازار املاک اعم از افزایش یا کاهش نخواهد داشت. درج اظهارات افراد و مدارک ابرازی دلیلی بر  رد یا پذیرش آنها نمی باشد. 
خلاصه گزارش بازدید: 
مورد مراجعه عبارت است از دو واحد آپارتمان که حسب مفاد تصاویر مدارک ابرازی دارای پلاکهای ثبتی 6362 فرعی از 3 اصلی بخش دو بندرعباس و نیز پلاک 15773 فرعی از 3 اصلی بخش دو بندرعباس به نشانی بندرعباس بهشت بندر خیابان سهند نواب شش نرسیده به مسجد مالک اشتر نظریه کارشناسی: پلاک ثبتی 6392 فرعی از 3 اصلی بخش دو بندرعباس : 1) برابر مفاد تصویر سند تک برگ مالکیت ابرازی به شماره 105897 مورخ بیستم فروردین ماه 1391 ، نام و نام خانوادگی مالک شش دانگ پلاک مورد اشاره آقای علی باز سفید پر نام پدر غلام  می باشد. 2) ملک مورد نظر محل سکونت است و شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه همکف به نشانی بندرعباس بهشت بندر خیابان سهند نواب 6 نرسیده به مسجد مالک اشتر می باشد. حسب مندرجات تصویر سند مالکیت ابرازی به شماره 105897 مورخ بیستم فرودین ماه 1391 آپارتمان مذکور دارای مساحت 19/104 متر مربع می باشد. نمای ساختمان آجر و آپارتمان دارای کابینت ام دی اف می باشد. 3) ملک مورد نظر حسب مفاد تصویر سند مالکیت ابرازی ثبت شده است. 4) خانم صدیقه جعفری اظهار داشت که آپارتمان مذکور تحت اجاره شخصی به نام آقای علی امیری می باشد به موجری خودشان . ملک به صورت رهن کامل است به مبلغ 200 میلیون تومان . در خصوص مدت اجاره اطلاعاتی داده نشد. و قرارداد اجاره بها به رویت نرسید. 5) ملک مورد نظر حسب مفاد مدارک ابرازی بین وراث قرار دارد. 6) در خصوص تعیین حق و حقوقی که اشخاص ثالث نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند در بندهای پیشین نظریه کارشناسی به آن اشاره شده است. همچنین خانم صدیقه جعفری اظهار داشت که اینجانب مبلغ 000/650/620/5 ريال از بابت مهریه و مبلغ 000/162/914 ريال از بابت اجرت المثل بستانکار می باشم . به علت حکمی بودن موضوع تشخیص صحت اظهارات و پذیرش آنها با دادگاه محترم می باشد . درخصوص حقوق سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر مدارک و مستنداتی به رویت نرسید . عندللزوم در صورت صلاحدید از مراجع و سازمانهای ذیربط استعلام گردد. 7) با عنایت به موقعیت ، مساحت و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هر گونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موراد بازداشتی و رهنی و نداشتن احتمال هرگونه مغایرتهای مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هر گونه منعی از جهات قانونی، حقوقی و شرعی جهت معامله و عدم دیون و بدهی های احتمالی بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر بدهی‌های مشابه و تعهدات ودیونی که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملک بلا معارض و نیز غیر اوقافی باشد و صرف نظر از تغییرات معماری،‌ ارزش پایه ملک مورد نظر با احتساب قدرالسهم از عرصه جمعا به مبلغ 000/000/600/13 ريال با حروف سیزده میلیارد و ششصد  میلیون ريال جهت انجام مزایده برآورد و اعلام می گردد. پلاک ثبتی 15773 فرعی از 3 اصلی بخش دو بندرعباس : 1) برابر مفاد تصویر سند تک برگ مالکیت ابرازی به شماره 105899 مورخ بیستم فروردین ماه 1391 نام و نام خانوادگی مالک شش دانگ پلاک مورد اشاره آقای علی باز سفیدپر نام پدر غلام می باشد. 2) ملک مورد نظر محل سکونت است و شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه اول به نشانی بندرعباس بهشت بندر خیابان سهند نواب 6 نرسیده به مسجد مالک اشتر می باشد. حسب مندرجات تصویر سند مالکیت ابرازی به شماره 105899 مورخ بیستم فروردین ماه 1391 آپارتمان مذکور دارای مساحت 75/117 متر مربع می باشد.  نمای ساختمان آجر،‌و آپارتمان دارای کابینت ام دی اف می باشد . 3) ملک مورد نظر حسب مفاد تصویر سند مالکیت ابرازی ثبت شده است. 4) خانم صدیقه جعفری اظهار داشت که آپارتمان مذکور تحت اجاره شخصی به نام آقای سید احسان عدنانی می باشد به موجری خودشان و میزان اجاره به صورت به صورت 75 میلیون تومان رهن با ماهیانه مبلغ سه میلیون و نیم اجاره می باشد . در خصوص مدت اجاره علی‌رغم درخواست اطلاعاتی داده نشد و نیز قرارداد اجاره بها به رویت نرسید. 5) ملک مورد نظر حسب مفاد مدارک ابرازی بین وراث قرارداد دارد. 6) در خصوص تعیین حق و حقوقی که اشخاص ثالث نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند دربندهای پیشین نظریه کارشناسی به آن اشاره‌شده است. همچنین خانم صدیقه جعفری اظهار داشت که اینجانب مبلغ 000/650/620/5 ريال از بابت مهریه و مبلغ 000/162/914 ريال از بابت اجرت المثل بستانکار می باشم. به علت حکمی بودن موضوع تشخیص صحت اظهارات و پذیرش آنها با دادگاه محترم می باشد. در خصوص حقوق سایر اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر مدارک و مستنداتی به رویت نرسید. عنداللزوم در صورت صلاحدید از مراجع و سازمانهای ذیربط استعلام گردد. 7) با عنایت به موقعیت، مساحت و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و  اثبات هر گونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و رهنی و نداشتن احتمال هر گونه مغایرتهای مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هر گونه منعی از جهات قانونی، حقوقی و شرعی جهت معامله و عدم دیون و بدهی های احتمالی بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر بدهی های مشابه و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملک بلا معارض و نیز غیر اوقافی باشد و صرف نظر از تغییرات معماری ارزش پایه ملک مورد نظر با احتساب قدر السهم از عرصه جمعا به مبلغ 000/000/370/15 ريال با حروف پانزده میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون ريال جهت انجام مزایده برآورد و اعلام می گردد. 
ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود .
1-  فروش نقدی است . حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه است.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبلا از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مبلغ 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل    نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
5- مزایده در ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 17/05/1400 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا میشود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به اجرای احکام حقوقی  شعبه سوم دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها