شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول ) تاریخ /26/مهرماه سال /1400 شعبه سوم   اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی کلاسه  9709987619701218 محکوم علیه آقای مجید لشکری محکوم به پرداخت مهریه وخسارت دادرسی در حق محکوم له خانم میترا موحدی گردیده است که در این راستا یک باب ملک پس از کارشناسی به شرح ذیل به مزایده گذاشته خواهد شد:  
نظریه کارشناسی:
1) حسب مفاد تصویر نامه شماره 139785623136003931مورخ 15/11/1397 حوزه ثبت ملک ناحیه یک بندرعباس ، نام ونام خانوادگی مالک شش دانگ عرصه پلاک ثبتی شماره 107 فرعی از 3380 اصلی بخش 01 ، به مساحت 25/271 متر مربع و مالکیت آن آقای مجید لشکری به شماره ملی 3070086209 نام پدر محمدرضا می‌باشد.
2) محل وقوع ملک به نشانی بندرعباس ، کوی امیرآباد کوچه عمار 4   پلاک 23می باشد .
3) مطابق بازدید صورت گرفته از محل ملک مذکور عبارت است از یک باب خانه ویلایی با قدمت بالا آجرنما شامل 3 اتاق خواب هال و پذیرایی حمام و سرویس بهداشتی مجزا می باشد ظاهر ملک بیانگر این موضوع بود که ظاهرا بعنوان انبار مورد استفاده بوده است.
4) با عنایت به موقعیت ، کیفیت،مساحت کاربری  و صرف نظر از احراز اصالت وصحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی وحقوقی موارد بازداشتی رهنی سوابق ثبتی و مالکیتی مانند مصادره ای بودن هرگونه موانع قانونی جهت نقل و انتقال هرگونه بدهی نداشتن هرگونه بدهی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا سایر موسسات و نهادهای دولتی یا خصوصی تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و همچنین بدون مستحق الغیر بودن ارزش پایه ملک مورد نظر جهت انجام مزایده شامل عرصه اعیان مشاعات و مشترکات با کلیه امتیازات و انشعابات و با توجه به جمیع جوانب دیگر در امر قیمت گذاری بخصوص نرخ عرفی و معاملاتی املاک در منطقه وقوع ملک جمعا به مبلغ 000/000/925/29 ریال (بیست و نه میلیارد و نهصد و بیست و پنج میلیون ریال) جهت انجام مزایده برآورد و اعلام می گردد. 
شرایط مزایده : 
1- فروش نقدی است. و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره IR220100004062012907685962  بانک ملی شعبه دادگستری تودیع وقبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در  ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 10/08/1400 در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتیکه برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانندبه اجرای احکام  حقوقی شعبه سوم  دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها