آگهی مزایده( نوبت اول ) شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباسشعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی کلاسه14004092000757920 وشماره دادنامه 140040390001758686 محکوم علیه آقای ذوالفقار ابول پور همائی محکوم به پرداخت تعداد 500 سکه تمام بهار و خسارت دادرسی در حق محکوم له خانم زینت ابول پور همائی گردیده است که در راستای اجرای حکم سلاح تک لول ساچمه زنی به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود.
موضوع مزایده : سلاح تک لول ساچمه زنی نیمه خودکار شماره سلاح 461976 کالیبر 12 کشور سازنده بلژیک می باشد.
مبلغ کارشناسی:
که به مبلغ 000/000/000/1 ریال( معادل صد میلیون تومان) کارشناسی و ازریابی گردیده است ارزش اعلامی بعنوان قیمت پایه مزایده است که با شرایط ذیل به مزایده گذاشته می شود.
1-فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله  از هر قبیل و از هر جهت  به عهده خریدار می باشد
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت 
سپرده نقدی بحساب شماره IR220100004062012907685962 نزد 
بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در قبول یا رد  پیشنهادات مختار است.
5- مزایده در ساعت 9صبح مورخ 20/11/1400  در محل دفتر شعبه سوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس بصورت حضوری، به عمل می آید و برنده کسی  است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از
 پرداخت بها ی مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا ء می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت و خسارات وارده مسترد
 نخواهد شد و متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر 
می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم  دادگستری  بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها