آگهی مزایده( نوبت اول )شعبه دوم اجرای احکام دادگستری بندرعباسشعبه دوم اجرای احکام دادگستری بندرعباس بموجب پرونده اجرایی ۹۹۰۰۸۵۰ محکوم علیه شهرداری بندرعباس محکوم به پرداخت مطالبات محکوم له ابراهیم نصیر شده که در همین راستا اقدام به معرفی ۲۶ قطعه زمین واقع در آبشورک نموده است . 
موضوع مزایده :
ششدانگ ۲۶ قطعه زمین کاربری ۲ قطعه آموزشی و کاربری ۲۴ قطعه آن مسکونی می باشد به آدرس منطقه آبشورک تعاونی مسکن نیروهای یکم دریایی هرمزگان ( برابر لیست پیوست که قیمت هر یک از پلاکها و قطعه و متر اژ مشخص شده ) 
نظریه و نتیجه کارشناسی:
 تعداد ۲۴ قطعه زمین با کاربری مسکونی و تعداد ۲ قطعه زمین با کاربری آموزشی می باشد جمعا ۲۶ قطعه تفکیکی دارای سند تک برگ با مشخصات ثبتی پیوست و حدود اربعه مندرج در سندهای ارائه شده می باشد. 
مشخصات اعیانی و متعلقات: 
با توجه به بازدید و اظهارات نماینده شهرداری هیچ گونه مستحدثاتی در قطعات بنا نگردیده است  و هیچگونه  عملیات تسطیح و محوطه سازی در محدوده زمینهای مورد نظر انجام نشده است. 
کارشناسی و ارزیابی:
 با عنایت به موقعیت، مساحت و سایر پارامترهای کارشناسی و صرف نظر از احراز اصالت و صحت اسناد و اثبات هرگونه مالکیت و انتساب آن به هر شخص حقیقی و حقوقی و فارغ از موارد بازداشتی و رهنی و نداشتن احتمال هرگونه مغایرتهای مربوطه به حدود ثبتی و نداشتن هرگونه منعی از جهات قانونی ،حقوقی و شرعی جهت معامله  و عدم دیون و بدهی های احتمالی بابت مالیات و عوارض و جرائم و غیره به  بانکها و اشخاص حقیقی و حقوقی  و سایر بدهی های مشابه و تعهدات و دیونی که ممکن است وجود داشته باشد و چنانچه ملک بلامعارض و نیز غیراوقافی باشد، ارزش پایه کل 000/610/497/94 ( نود و چهار میلیارد و چهارصد و نود وهفت میلیون و ششصد و ده هزار ریال) .
1-کلیه هزینه های مربوط به معامله  از هر قبیل و از هر جهت  به عهده خریدار است.
2- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10% مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
3- اجرای احکام در قبول یا رد  پیشنهاد مختار است.
4- مزایده در ساعت12ظهر یکشنبه مورخ 17/11/1400  در محل دفتر شعبه دوم اجرای احکام حقوقی بندرعباس واقع در رسالت جنوبی، کوچه فتح المبین - مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری، به عمل می آید و برنده کسی  است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
5-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بها مورد مزایده خودداری نماید سپره او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد و مزایده تجدید 
می گردد. متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه دوم  دادگستری  بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها