آگهی مزایده( نوبت اول ) شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباسشعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرایی 9009987610501258 بایگانی 0001123 که طی آن محکوم علیه غلامرضا عالیشاهی سرخونی فرزند عیسی محکوم به پرداخت مبلغ 000/980/269/7 ريال تا تاریخ 05/08/1400 در حق محکوم له خانم فاطمه صالحی فرزند احمدرضا، گردیده است که راستای اجرای حکم صادره اموال 
غیرمنقول محکوم علیه شامل شش دانگ یک باب مغازه تجاری آدرس ملک: بندرعباس خیابان شریعتی شمالی، کوچه جاودان 13 همکف یک مجتمع 
1- مغازه مذکور واقع در بندرعباس خیابان شریعتی شمالی ، کوچه جاودان 13 همکف یک مجتمع و با مشخصات پلاک فرعی 3 از 660 اصلی، بخش یک، طبقه همکف ، قطعه 1 به مساحت 92/54 متر مربع در همکف و 24/37 متر مربع در نیم طبقه فوقانی مفروز و مجزی از 2 شماره سریال سند چاپی 382487 ب 98 و طبق تصویر سند تک برگی ارائه شده مالک شش دانگ عرصه و عیان مغازه مذکور آقای غلامرضا عالیشاهی سرخونی فرزند عیسی می باشد. 
2- بر اساس بازدید انجام شده از محل مذکور و بنا به اظهار صاحب ملک ، در اختیار مستاجر آقای ابراهیم بهرامی با مبلغ رهنی 1.800.000.000 ريال می باشد. 
3- ساختمانی که مغازه در طبقه همکف آن قرار دارد، سازه بتنی با نمای سنگ و قدمت آن حدود 5 سال می باشد. 
4- مغازه مورد نظر دارای پوشش کف و بدنه سرامیک و پوشش سقف گچ، درب شیشه سکوریت و درب کرکره ای برقی و نیم طبقه فوقانی با یک باز شو جهت ارتباط با طبقه پایین و بدون پله ارتباطی بین دو طبقه می باشد. 
5- متعلقات : مغازه دارای انشعاب آب، برق می باشد. 
6- مغازه پارکینگ ندارد.
نظریه کارشناسی : برآورد قیمت ملک مورد نظر: با توجه وعنایت به بازدید صورت گرفته و طی مدارک ابرازی با در نظر گرفتن موقعیت کیفیت و قدمت ساخت شکل هندسی، ارزش منطقه ای و بافت آن و نوع مصالح بکار رفته انشعابات و متعلقات آن و وضعیت فعلی بازار املاک و مستغلات (عرضه و تقاضا) همچنین بدون در نظر گرفتن وقفی بودن، مستحق للغیر بودن ، بازداشتی بودن و تعهدات دیون و بدهی احتمالی که ممکن است به اشخاص حقیقی و حقوقی یا سایر موسسات، بانک ها و نهادهای دولتی و خصوصی داشته باشد یا در مسیر بودن یا نبودن طرح های عمرانی و اصلاحات و در صورت صحت و اصالت اسناد و مدارک ابرازی و با در نظر گرفتن سایر پارامتر ها و مولفه های موثر بر این رابطه از نظر اینجانب ارزش شش دانگ عرصه و اعیان مغازه مورد نظر و با ارزش تجاری آن جمعا مبلغ 21.000.000.000 ريال (بیست و یک میلیارد ريال ) جهت پایه مزایده اعلام می گردد. 
با توجه به تورم موجود، نوسانات آتی قیمت در بازار مسکن و املاک ومستغلات ، خارج از مسئولیت کارشناس می باشد. 
1-فروش نقدی است و حداکثر پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله  از هر قبیل و از هر جهت  به عهده خریدار می باشد
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده در تاریخ روز مزایده صرفا یک ساعت قبل از شروع مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10%مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در قبول یا رد  پیشنهادات مختار است.
5- مزایده در ساعت 13 مورخ 13/11/1400  ساعت 13 ظهر در محل دفتر اجرای احکام شعبه سوم  دادگستری بندرعباس بصورت حضوری، به عمل می آید و برنده کسی  است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهای مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت و خساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بود که بدوا از سپرده او استیفا ء می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد .متقاضیان شرکت در مزایده برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به  اجرای احکام حقوقی شعبه سوم  دادگستری  بندرعباس مراجعه نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها