آگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونیسند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی واقع در جزیره کیش تحت پلاک 8436 فرعی از 5621  اصلی کیش واقع در شهرک صدف فاز چهار قطعه 134 واحد ششم بنام آقای علی قاسمی صادر و پس از فوت نامبرده طبق انحصار وراثت به وراث 
1- الهه قاسمی 2-عطیه قاسمی3-اعظم انصاری منتقل شد و سپس برابر سند انتقال 20851 مورخ 8/12/90دفترخانه 38 کیش به
1- خانم فاطمه قاسمی 2-آتنا قاسمی (هر یک به نسبت مساوی)انتقال شد سپس برابر سند انتقال شماره 34552 مورخ23/7/97 دفترخانه38 کیش به آقای محمدرضا سراجیان انتقال شد وسپس برابر سند انتقال22196 مورخ25/12/97 دفترخانه 59کیش به آقای مصطفی کرمی انتقال شد  و سپس برابر سند انتقال  56076 مورخ7/3/98دفترخانه20کیش  به آقای بهبود زلالی انتقال شد و سپس برابر سند انتقال 2323 مورخ 6/3/99 دفترخانه105 کیش به خانم مژده بحری انتقال شد و برابر سند انتقال 28166 مورخ 12/5/1401 دفترخانه 59 کیش به آقای قاسم ربیعی فرادنبه انتقال شد و النهایه برابر سند انتقال 9161 مورخ 3/11/1401 دفترخانه 105 کیش به 1- خانم شبدیس لقائی 2 -آقای پرهام امینی نظری (هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع از ششدانگ )انتقال شد و اینک آقای پرهام امینی نظری(مالک سه دانگ مشاع از ششدانگ)طی درخواست وارده به شماره 59001254 مورخ 31/2/1402 منضم به دو برگ استشهادیه مدعی است که سند مالکیت به شماره سریال 764091 - 00 /ه را به علت جابجایی منزل مفقود نموده است لذا باستناد ماده 120 قانون اصلاحی آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکس مدعی  معامله با وجود اصل سند مالکیت و یا سند معامله پلاک مرقوم نزد خود می باشد ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض خود را کتبا به همراه اصل سند مالکیت و یا سند معامله به این اداره تسلیم نماید و در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه اصل سند مالکیت و یا سند معامله در ظرف مدت مقرر قانونی اداره ثبت اقدام به صدور  المثنی سند مالکیت خواهد نمود. 
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها