رنگ آمیزی مجدد المان بندرعباس

 

المان شهر بندرعباس پس از ماه ها بی توجهی، درحالی که درحال تخریب بود، بالاخره رنگ آمیزی می شود. انتقاد به وضعیت المان از ماه ها پیش از سوی کاربران فضای مجازی مطرح شد. شهرداری به تازگی اقدام به رنگ آمیزی و تعمیر این نماد کرده است.