رصد بارش شهابی جوزایی از آسمان امارات

 

بارش جوزانی یکی از فعال‌ترین و باشکوه ترین بارش‌های شهابی است که در طول سال منجمان در آسمان می توانند شاهد آن باشند. رصد بارش شهابی جوزایی امسال با شکوه‌تر از سال‌های دیگر است. در انتهای ماه قمری به سر می‌بریم و این یعنی بدلیل عدم حضور ماه در طول شب، آسمان از تاریکی خوبی برخوردار خواهد بود و این فرصت خوبی را برای مشاهده بارش جوزایی در اختیار منجمان قرار می‌دهد. که برای رصد این بارش شهابی باید به دور از آلودگی های نوری باشیم و تا حد امکان از شهرها دور شویم. کانون این بارش صورت فلکی جوزا (دو پیکر) است و این یعنی برای مشاهده تعداد شهاب‌های بیشتر بهتر است صورت فلکی جوزا و اطراف آن را زیر نظر داشته باشیم. صورت فلکی جوزا از حدود ساعت ۱۹ از شرق آسمان طلوع می‌کند و ساعت ۲ بامداد به بیشترین ارتفاع خودش می‌رسد و به تدریج در افق غربی غروب می‌کند.