فاز نخست کتابخانه آدینه مسجد جامع بندرعباس به بهره برداری رسید

 

فاز نخست کتابخانه آدینه مسجد جامع بندرعباس در طبقه فوقانی مصلی یا مسجد جامع بندرعباس با حضور مدیران استان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.