خبرهای مزایده و مناقصه

شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تاریخ /9/بهمن ماه سال /1399
صبح ساحل شرکت شهرکهای صنعتی هرمزگان
شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان استان هرمزگان ( سهامی خاص ) آگهی مزایده تاریخ /9/بهمن ماه سال /1399
صبح ساحل شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان استان هرمزگان ( سهامی خاص )
شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده (نوبت اول) تاریخ /8/بهمن ماه سال /1399
صبح ساحل شعبه دوم اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس

بیشتر